مطالب داغ
صفحه اصلی » اخبار » networking

networking

networkin
networkin

كامپيوترهائي در شبكه كه براي ساير كامپيوترها سرويس ها و خدماتي را ارائه مي نمايند ، سرويس دهنده ناميده مي گردند. كامپيوترهائي كه از خدمات و سرويس هاي ارائه شده توسط سرويس دهندگان استفاده مي كنند ، سرويس گيرنده ناميده مي شوند . در شبكه هاي Client-Server ، يك كامپيوتر در شبكه نمي تواند هم به عنوان سرويس دهنده و هم به عنوان سرويس گيرنده ، ايفاي وظيفه نمايد. در شبكه هاي Peer-To-Peer ، يك كامپيوتر مي تواند هم بصورت سرويس دهنده و هم بصورت سرويس گيرنده ايفاي وظيفه نمايد. آشنائي با شبكه هاي كامپيوتري [H.A] تهيه شده در : واحد پشتيباني درياسافت Web Site : www.daryasoft.com |Mail : support@daryasoft.com 2 يك شبكه LAN در ساده ترين حالت از اجزاي زير تشكيل شده است :  دو كامپيوتر شخصي . يك شبكه مي تواند شامل چند صد كامپيوتر باشد. حداقل يكي از كامپيوترها مي بايست به عنوان سرويس دهنده مشخص گردد. ( در صورتي كه شبكه از نوع Client-Server باشد ). سرويس دهنده، كامپيوتري است كه هسته اساسي سيستم عامل بر روي آن نصب خواهد شد.  يك عدد كارت شبكه (NIC) براي هر دستگاه. كارت شبكه نظير كارت هائي است كه براي مودم و صدا در كامپيوتر استفاده مي گردد. كارت شبكه مسئول دريافت ، انتقال ، سازماندهي و ذخيره سازي موقت اطلاعات در طول شبكه است . به منظور انجام وظايف فوق كارت هاي شبكه داراي پردازنده ، حافظه و گذرگاه اختصاصي خود هستند. تقسيم بندي بر اساس توپولوژي الگوي هندسي استفاده شده جهت اتصال كامپيوترها ، توپولوژي ناميده مي شود. توپولوژي انتخاب شده براي پياده سازي شبكه ها، عاملي مهم در جهت كشف و برطرف نمودن خطاء در شبكه خواهد بود. انتخاب يك توپولوژي خاص نمي تواند بدون ارتباط با محيط انتقال و روش هاي استفاده از خط مطرح گردد. نوع توپولوژي انتخابي جهت اتصال كامپيوترها به يكديگر ، مستقيما” بر نوع محيط انتقال و روش هاي استفاده از خط تاثير مي گذارد. با توجه به تاثير مستقيم توپولوژي انتخابي در نوع كابل كشي و هزينه هاي مربوط به آن ، مي بايست با دقت و تامل به انتخاب توپولوژي يك شبكه همت گماشت . عوامل مختلفي جهت انتخاب يك توپولوژي بهينه مطرح مي شود. مهمترين اين عوامل بشرح ذيل است : – هزينه . هر نوع محيط انتقال كه براي شبكه LAN انتخاب گردد، در نهايت مي بايست عمليات نصب شبكه در يك ساختمان پياده سازي گردد. عمليات فوق فرآيندي طولاني جهت نصب كانال هاي مربوطه به كابل ها و محل عبور كابل ها در ساختمان است . در حالت ايده آل كابل كشي و ايجاد كانال هاي مربوطه مي بايست قبل از تصرف و بكارگيري ساختمان انجام گرفته باشد. بهرحال مي بايست هزينه نصب شبكه بهينه گردد. – انعطاف پذيري . يكي از مزاياي شبكه هاي LAN ، توانائي پردازش داده ها و گستردگي و توزيع گره ها در يك محيط است . بدين ترتيب توان محاسباتي سيستم و منابع موجود در اختيار تمام استفاده كنندگان قرار خواهد گرفت . در ادارات همه چيز تغيير خواهد كرد.( لوازم اداري، اتاقها و … ) . توپولوژي انتخابي مي بايست بسادگي امكان تغيير پيكربندي در شبكه را فراهم نمايد. مثلا” ايستگاهي را از نقطه اي به نقطه ديگر انتقال و يا قادر به ايجاد يك ايستگاه جديد در شبكه باشيم . سه نوع توپولوژي رايج در شبكه هاي LAN استفاده مي گردد : BUS  STAR  RING  آشنائي با شبكه هاي كامپيوتري [H.A] تهيه شده در : واحد پشتيباني درياسافت Web Site : www.daryasoft.com |Mail : support@daryasoft.com 3 توپولوژي BUS يكي از رايجترين توپولوژي ها براي پياده سازي شبكه هاي LAN است . در مدل فوق از يك كابل به عنوان ستون فقرات اصلي در شبكه استفاده شده و تمام كامپيوترهاي موجود در شبكه ( سرويس دهنده ، سرويس گيرنده ) به آن متصل مي گردند. مزاياي توپولوژي BUS  كم بودن طول كابل . بدليل استفاده از يك خط انتقال جهت اتصال تمام كامپيوترها ، در توپولوژي فوق از كابل كمي استفاده مي شود.موضوع فوق باعث پايين آمدن هزينه نصب و ايجاد تسهيلات لازم در جهت پشتيباني شبكه خواهد بود.  ساختار ساده . توپولوژي BUS داراي يك ساختار ساده است . در مدل فوق صرفا” از يك كابل براي انتقال اطلاعات استفاده مي شود.  توسعه آسان . يك كامپيوتر جديد را مي توان براحتي در نقطه اي از شبكه اضافه كرد. در صورت اضافه شدن ايستگاههاي بيشتر در يك سگمنت ، مي توان از تقويت كننده هائي به نام Repeater استفاده كرد. معايب توپولوژي BUS  مشكل بودن عيب يابي . با اينكه سادگي موجود در تويولوژي BUS امكان بروز اشتباه را كاهش مي دهند، ولي در صورت بروز خطاء كشف آن ساده نخواهد بود. در شبكه هائي كه از توپولوژي فوق استفاده مي نمايند ، كنترل شبكه در هر گره داراي مركزيت نبوده و در صورت بروز خطاء مي بايست نقاط زيادي به منظور تشخيص خطاء بازديد و بررسي گردند.  ايزوله كردن خطاء مشكل است . در صورتي كه يك كامپيوتر در توپولوژي فوق دچار مشكل گردد ، مي بايست كامپيوتر را در محلي كه به شبكه متصل است رفع عيب نمود. در موارد خاص مي توان يك گره را از شبكه جدا كرد. در حالتيكه اشكال در محيط انتقال باشد ، تمام يك سگمنت مي بايست از شبكه خارج گردد.  ماهيت تكراركننده ها . در موارديكه براي توسعه شبكه از تكراركننده ها استفاده مي گردد، ممكن است در ساختار شبكه تغييراتي نيز داده شود. موضوع فوق مستلزم بكارگيري كابل بيشتر و اضافه نمودن اتصالات مخصوص شبكه است . آشنائي با شبكه هاي كامپيوتري [H.A] تهيه شده در : واحد پشتيباني درياسافت Web Site : www.daryasoft.com |Mail : support@daryasoft.com 4 توپولوژي STAR در اين نوع توپولوژي همانگونه كه از نام آن مشخص است ، از مدلي شبيه “ستاره” استفاده مي گردد. در اين مدل تمام كامپيوترهاي موجود در شبكه معمولا” به يك دستگاه خاص با نام ” هاب ” متصل خواهند شد. مزاياي توپولوژي STAR  سادگي سرويس شبكه . توپولوژي STAR شامل تعدادي از نقاط اتصالي در يك نقطه مركزي است . ويژگي فوق تغيير در ساختار و سرويس شبكه را آسان مي نمايد.  در هر اتصال يكدستگاه . نقاط اتصالي در شبكه ذاتا” مستعد اشكال هستند. در توپولوژي STAR اشكال در يك اتصال ، باعث خروج آن خط از شبكه و سرويس و اشكال زدائي خط مزبور است . عمليات فوق تاثيري در عملكرد ساير كامپيوترهاي موجود در شبكه نخواهد گذاشت .  كنترل مركزي و عيب يابي . با توجه به اين مسئله كه نقطه مركزي مستقيما” به هر ايستگاه موجود در شبكه متصل است ، اشكالات و ايرادات در شبكه بسادگي تشخيص و مهار خواهند گرديد.  روش هاي ساده دستيابي . هر اتصال در شبكه شامل يك نقطه مركزي و يك گره جانبي است . در چنين حالتي دستيابي به محيط انتقال حهت ارسال و دريافت اطلاعات داراي الگوريتمي ساده خواهد بود. معايب توپولوژي STAR  زياد بودن طول كابل . بدليل اتصال مستقيم هر گره به نقطه مركزي ، مقدار زيادي كابل مصرف مي شود. با توجه به اينكه هزينه كابل نسبت به تمام شبكه ، كم است ، تراكم در كانال كشي جهت كابل ها و مسائل مربوط به نصب و پشتيبني آنها بطور قابل توجهي هزينه ها را افزايش خواهد داد.  مشكل بودن توسعه . اضافه نمودن يك گره جديد به شبكه مستلزم يك اتصال از نقطه مركزي به گره جديد است . با اينكه در زمان كابل كشي پيش بيني هاي لازم جهت توسعه در نظر گرفته مي شود ، ولي در برخي حالات نظير زمانيكه طول زيادي از كابل مورد نياز بوده و يا اتصال مجموعه اي از گره هاي غير قابل پيش بيني اوليه ، توسعه شبكه را با مشكل مواجه خواهد كرد.  وابستگي به نقطه مركزي . در صورتي كه نقطه مركزي ( هاب ) در شبكه با مشكل مواجه شود ، تمام شبكه غيرقابل استفاده خواهد بود. توپولوژي RING در اين نوع توپولوژي تمام كامپيوترها بصورت يك حلقه به يكديگر مرتبط مي گردند. تمام كامپيوترهاي موجود در آشنائي با شبكه هاي كامپيوتري [H.A] تهيه شده در : واحد پشتيباني درياسافت Web Site : www.daryasoft.com |Mail : support@daryasoft.com 5 شبكه ( سرويس دهنده ، سرويس گيرنده ) به يك كابل كه بصورت يك دايره بسته است ، متصل مي گردند. در مدل فوق هر گره به دو و فقط دو همسايه مجاور خود متصل است . اطلاعات از گره مجاور دريافت و به گره بعدي ارسال مي شوند. بنابراين داده ها فقط در يك جهت حركت كرده و از ايستگاهي به ايستگاه ديگر انتقال پيدا مي كنند. مزاياي توپولوژي RING  كم بودن طول كابل . طول كابلي كه در اين مدل بكار گرفته مي شود ، قابل مقايسه به توپولوژي BUS نبوده و طول كمي را در بردارد. ويژگي فوق باعث كاهش تعداد اتصالات ( كانكتور) در شبكه شده و ضريب اعتماد به شبكه را افزايش خواهد داد.  نياز به فضائي خاص جهت انشعابات در كابل كشي نخواهد بود.بدليل استفاده از يك كابل جهت اتصال هر گره به گره همسايه اش ، اختصاص محل هائي خاص به منظور كابل كشي ضرورتي نخواهد داشت .  مناسب جهت فيبر نوري . استفاده از فيبر نوري باعث بالا رفتن نرخ سرعت انتقال اطلاعات در شبكه است. چون در توپولوژي فوق ترافيك داده ها در يك جهت است ، مي توان از فيبر نوري به منظور محيط انتقال استفاده كرد.در صورت تمايل مي توان در هر بخش ازشبكه از يك نوع كابل به عنوان محيط انتقال استفاده كرد . مثلا” در محيط هاي ادراي از مدل هاي مسي و در محيط كارخانه از فيبر نوري استفاده كرد. معايب توپولوژي RING  اشكال در يك گره باعث اشكال در تمام شبكه مي گردد. در صورت بروز اشكال در يك گره ، تمام شبكه با اشكال مواجه خواهد شد. و تا زمانيكه گره معيوب از شبكه خارج نگردد ، هيچگونه ترافيك اطلاعاتي را روي شبكه نمي توان داشت .  اشكال زدائي مشكل است . بروز اشكال در يك گره مي تواند روي تمام گرههاي ديگر تاثير گذار باشد. به منظور عيب يابي مي بايست چندين گره بررسي تا گره مورد نظر پيدا گردد.  تغيير در ساختار شبكه مشكل است . در زمان گسترش و يا اصلاح حوزه جغرافيائي تحت پوشش شبكه ، بدليل ماهيت حلقوي شبكه مسائلي بوجود خواهد آمد .  توپولوژي بر روي نوع دستيابي تاثير مي گذارد. هر گره در شبكه داراي مسئوليت عبور دادن داده اي است كه از گره مجاور دريافت داشته است . قبل از اينكه يك گره بتواند داده خود را ارسال نمايد ، مي بايست به اين اطمينان برسد كه محيط انتقال براي استفاده قابل دستيابي است . آشنائي با شبكه هاي كامپيوتري [H.A] تهيه شده در : واحد پشتيباني درياسافت Web Site : www.daryasoft.com |Mail : support@daryasoft.com 6 تقسيم بندي بر اساس حوزه جغرافي تحت پوشش . شبكه هاي كامپيوتري با توجه به حوزه جغرافيائي تحت پوشش به سه گروه تقسيم مي گردند :  شبكه هاي محلي ( كوچك ) LAN  شبكه هاي متوسط MAN  شبكه هاي گسترده WAN شبكه هاي LAN . حوزه جغرافيائي كه توسط اين نوع از شبكه ها پوشش داده مي شود ، يك محيط كوچك نظير يك ساختمان اداري است . اين نوع از شبكه ها داراي ويژگي هاي زير مي باشند :  توانائي ارسال اطلاعات با سرعت بالا  محدوديت فاصله  قابليت استفاده از محيط مخابراتي ارزان نظير خطوط تلفن به منظور ارسال اطلاعات  نرخ پايين خطاء در ارسال اطلاعات با توجه به محدود بودن فاصله شبكه هاي MAN . حوزه جغرافيائي كه توسط اين نوع شبكه ها پوشش داده مي شود ، در حد و اندازه يك شهر و يا شهرستان است . ويژگي هاي اين نوع از شبكه ها بشرح زير است :  پيچيدگي بيشتر نسبت به شبكه هاي محلي  قابليت ارسال تصاوير و صدا  قابليت ايجاد ارتباط بين چندين شبكه شبكه هاي WAN . حوزه جغرافيائي كه توسط اين نوع شبكه ها پوشش داده مي شود ، در حد و اندازه كشور و قاره است . ويژگي اين نوع شبكه ها بشرح زير است :  قابليت ارسال اطلاعات بين كشورها و قاره ها  قابليت ايجاد ارتباط بين شبكه هاي LAN  سرعت پايين ارسال اطلاعات نسبت به شبكه هاي LAN  نرخ خطاي بالا با توجه به گستردگي محدوده تحت پوشش كابل در شبكه در شبكه هاي محلي از كابل به عنوان محيط انتقال و به منظور ارسال اطلاعات استفاده مي گردد.ازچندين نوع كابل در شبكه هاي محلي استفاده مي گردد. در برخي موارد ممكن است در يك شبكه صرفا” از يك نوع كابل استفاده و يا با توجه به شرايط موجود از چندين نوع كابل استفاده گردد. نوع كابل انتخاب شده براي يك شبكه به عوامل آشنائي با شبكه هاي كامپيوتري [H.A] تهيه شده در : واحد پشتيباني درياسافت Web Site : www.daryasoft.com |Mail : support@daryasoft.com 7 متفاوتي نظير : توپولوژي شبكه، پروتكل و اندازه شبكه بستگي خواهد داشت . آگاهي از خصايص و ويژگي هاي متفاوت هر يك از كابل ها و تاثير هر يك از آنها بر ساير ويژگي هاي شبكه، به منظور طراحي و پياده سازي يك شبكه موفق بسيار لازم است . (UTP( Unshielded Twisted pair كابل متداولترين نوع كابلي كه در انتقال اطلاعات استفاده مي گردد ، كابل هاي بهم تابيده مي باشند. اين نوع كابل ها داراي دو رشته سيم به هم پيچيده بوده كه هر دو نسبت زمين داراي يك امپدانش يكسان مي باشند. بدين ترتيب امكان تاثير پذيري اين نوع كابل ها از كابل هاي مجاور و يا ساير منابع خارجي كاهش خواهد يافت . كابل هاي بهم تابيده داراي دو مدل متفاوت : Shielded ( روكش دار ) و Unshielded ( بدون روكش ) مي باشند. كابل UTP نسبت به كابل STP بمراتب متداول تر بوده و در اكثر شبكه هاي محلي استفاده مي گردد.كيفيت كابل هاي UTP متغير بوده و از كابل هاي معمولي استفاده شده براي تلفن تا كابل هاي با سرعت بالا را شامل مي گردد. كابل داراي چهار زوج سيم بوده و درون يك روكش قرار مي گيرند. هر زوج با تعداد مشخصي پيچ تابانده شده ( در واحد اينچ ) تا تاثير پذيري آن از ساير زوج ها و ياساير دستگاههاي الكتريكي كاهش يابد. كابل هاي UTP داراي استانداردهاي متعددي بوده كه در گروههاي (Categories) متفاوت زير تقسيم شده اند: Type كاربرد Cat 1 فقط صوت ( كابل هاي تلفن ) Cat 2 داده با سرعت 4 مگابيت در ثانيه Cat 3 داده با سرعت 10 مگابيت در ثانيه Cat 4 داده با سرعت 20 مگابيت در ثانيه Cat 5 داده با سرعت 100 مگابيت در ثانيه مزاياي كابل هاي بهم تابيده :  سادگي و نصب آسان  انعطاف پذيري مناسب  داراي وزن كم بوده و براحتي بهم تابيده مي گردند. آشنائي با شبكه هاي كامپيوتري [H.A] تهيه شده در : واحد پشتيباني درياسافت Web Site : www.daryasoft.com |Mail : support@daryasoft.com 8 معايب كابل هاي بهم تابيده :  تضعيف فركانس  بدون استفاده از تكراركننده ها ، قادر به حمل سيگنال در مسافت هاي طولاني نمي باشند.  پايين بودن پهناي باند  بدليل پذيرش پارازيت در محيط هاي الكتريكي سنگين بخدمت گرفته نمي شوند. كانكتور استاندارد براي كابل هاي UTP ، از نوع RJ-45 مي باشد. كانكتور فوق شباهت زيادي به كانكتورهاي تلفن (RJ-11) دارد. هر يك از پين هاي كانكتور فوق مي بايست بدرستي پيكربندي گردند. (Registered:RJ (Jack كابل كواكسيال يكي از مهمترين محيط هاي انتقال در مخابرات كابل كواكسيال و يا هم محور مي باشد . اين نوع كابل ها از سال 1936 براي انتقال اخبار و اطلاعات در دنيار به كار گرفته شده اند. در اين نوع كابل ها، دو سيم تشكيل دهنده يك زوج ، از حالت متقارن خارج شده و هر زوج از يك سيم در مغز و يك لايه مسي بافته شده در اطراف آن تشكيل مي گردد. در نوع ديگر كابل هاي كواكسيال ، به حاي لايه مسي بافته شده ، از تيوپ مسي استوانه اي استفاده مي شود. ماده اي پلاستيكي اين دو هادي را از يكديگر جدا مي كند. ماده پلاستيكي ممكن است بصورت ديسكهاي پلاستيكي يا شيشه اي در فواصل مختلف استفاده و مانع از تماس دو هادي با يكديگر شود و يا ممكن است دو هادي در تمام طول كابل بوسيله مواد پلاستيكي از يكديگر جدا گردند. مزاياي كابل هاي كواكسيال :  قابليت اعتماد بالا  ظرفيت بالاي انتقال ، حداكثر پهناي باند 300 مگاهرتز  دوام و پايداري خوب  پايطن بودن مخارج نگهداري  قابل استفاده در سيستم هاي آنالوگ و ديجيتال  هزينه پائين در زمان توسعه آشنائي با شبكه هاي كامپيوتري [H.A] تهيه شده در : واحد پشتيباني درياسافت Web Site : www.daryasoft.com |Mail : support@daryasoft.com 9  پهناي باند نسبتا” وسيع كه مورد استفاده اكثر سرويس هاي مخابراتي از جمله تله كنفرانس صوتي و تصويري است . معايب كابل هاي كواكسيال :  مخارج بالاي نصب  نصب مشكل تر نسبت به كابل هاي بهم تابيده  محدوديت فاصله  نياز به استفاده از عناصر خاص براي انشعابات از كانكتورهاي Bayone -Neill – Concelman(BNC) بهمراه كابل هاي كواكسيال استفاده مي گردد. اغلب كارت هاي شبكه داراي كانكتورهاي لازم در اين خصوص مي باشند. فيبر نوري يكي از جديدترين محيط هاي انتقال در شبكه هاي كامپيوتري ، فيبر نوري است . فيبر نوري از يك ميله استوانه اي كه هسته ناميده مي شود و جنس آن از سيليكات است تشكيل مي گردد. شعاع استوانه بين دو تا سه ميكرون است . روي هسته ، استوانه ديگري ( از همان جنس هسته ) كه غلاف ناميده مي شود ، استقرار مي يابد. ضريب شكست هسته را با M1 و ضريب شكست غلاف را با M2 نشان داده و همواره M2

درباره سجاد قلمبر

سجاد قلمبر هستم متولد 14 فروردین 73 دانشجوی رشته معماری در دانشگاه علمی کاربردی اهواز. توسعه دهنده وب و رابط کاربری(User Interface) و علاقه مند به طراحی گرافیک هستم و همیشه به دنبال سبک و مُتدهای جدید دیزاین. فوق العاده عاشق موزیک اینسترومنتال (بی کلام) و کارهای دَن گیبسون ، سکرت گاردن ، ونجلیس و شلتر پوینت رو دنبال میکنم.

دیدگاهتان را بنویسید

alldigi.ir